སློབ་གཙོ།དེ་ལས་མང་།

གཞུང་ལས་ཁང་།དེ་ལས་མང་།

སློབ་དཔྱོད་ཁང་།དེ་ལས་མང་།

སློབ་སྟོན་ཁང་།དེ་ལས་མང་།

སྲིད་སྟོན་ཁང་།དེ་ལས་མང་།

སྤྱི་གཉེར་ཁང་།དེ་ལས་མང་།

དཔེ་མཛོད་ཁང་།དེ་ལས་མང་།

སློབ་མ་ཚོགས་པ།དེ་ལས་མང་།

སྣ་ཚོགས།དེ་ལས་མང་།